✔ නත්තල් කේක්/වෙඩින් කේක් අයිසින් සමග Christmas cake/ rich cake with icing (English Sub) by Apé Amma

Like “Apé Amma” follower web page.
https://www.facebook.com/ApeAmmaFans/

Xmas cake with topping by Apé Amma
.